Vpogled v pravice iz javnih sredstev vključuje vpogled v uporabnikove pravice, podatke, kdaj porabniku pravica poteče oz. do kdaj mora oddati vlogo za podaljšanje. Na enem mestu lahko preverite status vaših pravic:

1. do znižanja plačila vrtca,

2. do socialne pomoči,

3. do varstvenega dodatka,

4. do subvencije malice in kosila,

5. do otroškega dodatka ali

6. do državne štipendije.

Kdo so tisti, ki lahko koristijo pravice iz javnih sredstev?

Pravice iz javnih sredstev lahko koristijo upravičenci, katerih dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, in hkrati izpolnjujejo tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico. Več o teh vrstah pravic si preberite v prispevku Pravice iz javnih sredstev - kaj vse vam kot državljanu pripada?.

Kaj se je spremenilo pri uveljavljanju teh pravic?

Na podlagi novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih, s 1.1.2019 podaljševanje letnih pravic ni več potrebno obnavljati z oddajo vlog. Te pravice so: državna štipendija, otroški dodatek, znižano plačilo vrtca ter subvencija malice in kosila. O podaljšanju teh pravic centri za socialno delo odločajo po uradni dolžnosti. Vloga je še vedno potrebna za prvo pridobivanje pravice ali v primeru, če je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena.

Katere pravice je še vedno potrebno podaljševati z oddajo vlog?

Navkljub poenostavitvam je še vedno potrebno oddajati vloge za nekatere pravice. Mednje denimo spadajo:

1. pravica do denarne socialne pomoči,

2. varstvenega dodatka,

3. pravic do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje,

4. pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,

5. subvencije najemnine in

6. oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev.

Kaj omogoča vpogled v pravice iz javnih sredstev?

Vpogled omogoča pregled nad priznanimi pravicami iz javnih sredstev, do katerih ste upravičeni vi ali osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja. Za registracijo potrebujete EMŠO, davčno številko in potrebujete določiti geslo.

Dostop do portala, ki omogoča vpogled se nahaja na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vloga za pravice iz javnih sredstev se oddaja še vedno preko...

Vloge za pridobitev pravic iz javnih sredstev se še vedno oddaja bodisi po pošti priporočeno (šteje se da je vložena z dnem oddaje) ali navadno (šteje se da je vložena z dnem, ko je prejeta na CSD), osebne oddaje na CSD ali elektronsko- na spletnem portalu e-uprave.

Pogoj za oddajo elektronskih vlog in dostop do storitev e-Uprave je, da imajo uporabnik nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo slovenskih izdajateljev.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Write us

Find us at the office

Darmofal- Broderick street no. 11, 88736 Vatican City, Vatican City

Give us a ring

Meadow Hipsley
+90 293 316 242
Mon - Fri, 8:00-14:00

Join us